20 juli 2006

Hva er virkelighet, Myhre?

Øyvind Kvernvold Myhre går langt i å antyde at politikerne i Gran stiller personlige økonomiske hensyn foran hensynet til elevene i arbeidet med ny skolestruktur i Gran. Det er mulig det er denne mangel på seriøsitet som gjør at Myhre til nå ikke har fått de svar han etterlyser om skolestruktur og skolestørrelser. Jeg vil allikevel prøve å gi et svar på de konkrete spørsmålene han stiller, og la hans konspirasjonsteorier ligge.

Men, ja, jeg mener at dagens skolestruktur i Gran ikke er god nok. Vi har i dag underkapasitet på enkelte skoler (Trintom) og overkapasitet på andre (Grymyr). Dette er ikke synsing, og her finnes det faktisk tall. Videre er skolebyggene så ineffektive at bare halvparten av plassen på Solvang kan benyttes til undervisning. Dette gir utfordringer med plass til undervisning og gjør vedlikeholdet unødvendig dyrt.

Myhre gjør meg til talsmann for å legge ned Sanne skole. Det vil jeg avvise. I mitt innlegg etterlyste jeg nødvendige data for å kunne vurdere skolestrukturen. Ingen kan i dag fortelle meg noe om kostnadene ved å fordele elevene fra Sanne til Grymyr og Trintom. Jeg er i utgangspunktet åpen for enhver endring som gjør at vi får en bedre skole i Gran. Jeg har etterlyst dokumentasjon, ikke synsing, fra skolestrukturkomiteen. Ap påstår at all nødvendig dokumentasjon finnes, men kan ikke fremlegge den for verken opposisjonen eller FAU/KFU. Jeg er helt enig med Myhre i at komiteen burde vurdere læringsmiljø, læringsutbytte, ressurser og konsekvenser som endringer i reisevei. Og jeg er også enig i at skoleporten.no på sikt vil kunne bli et nyttig hjelpemiddel i så måte. Vi mangler totalt oversikt over kostnadene forbundet med de ulike alternativene. Men, hvis det til slutt viser seg at det beste er å flytte elevene fra Sanne til andre skoler for å gi dem et bedre tilbud, vil jeg akseptere utfallet. Jeg antar at det fortsatt vil komme protester, men det kan jeg leve med.

Hva sier så skoleporten.no? For det første står det at datagrunnlaget er for dårlig til å gi et godt statistisk grunnlag. Til det er datamengden for liten, men over tid vil skoleporten.no kunne gi gode sammenligningsgrunnlag. Ser vi bort fra denne rent metodiske innvending, er det i følge Myhre et systematisk bilde av at læringsmiljøet er bedre der hvor det er små skoler.
Jeg gjorde derfor en sammenligning mellom Oslo og Gran. Siden Oslo har større skoler enn Gran, skulle vel da Oslo ha dårligere resultater? Men, det var ikke slik. Faktisk var det i de fleste tilfeller slik at elevene i Oslo hadde bedre resultater enn i Gran.

En undersøkelse fra Thomas Nordahl i NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) i 2005 viste at:
l Det er store forskjeller mellom norske skoler, men disse forskjellene kan i liten grad knyttes til skolestørrelse.
l Små skoler har ikke bedre prestasjoner hos elevene
l Det er mer spesialundervisning i små skoler. Det kan være en indikasjon på mer læringsproblemer blant elevene.
l De sosiale miljøene mellom elevene er sårbare i små skoler.
l Samarbeid mellom skole og hjem er ikke bedre i små skoler.
l Lærertettheten er klart størst i små skoler, men denne ressursinnsatsen ser ikke ut til å gi bedre resultater.

Enn så lenge vil ikke jeg trekke konklusjoner om skolestruktur i Gran i fremtiden. Jeg vet rett og slett ikke, men jeg tror ikke det finnes noen fasitsvar. Men jeg er redd for at det kan bli en debatt med mye følelser og lite fakta – den beste måten å unngå det på, er i alle fall at de som er satt til å utrede spørsmålene for oss, legger frem tall og analyser som setter oss i stand til å vurdere fornuften i det de foreslår.

Rune Meier
Leder Gran Høyre

Ingen kommentarer: