01 desember 2006

Høyre og skolestrukturen

Sps Leif Kristian Alm forsøker i avisen Hadeland 27. november å fremstille det som om Høyre ønsker å bygge 5 nye barneskoler i Gran. Høyres representant i skolestrukturkomiteen, Vidar Woldengen, har riktig nok bedt om å få et svar på hva det vil koste å bygge 5 nye skoler, men dette er et innspill til utredningen, og ikke noe forslag. Alm mener at Høyre har "sluppet "billig" fra det" og at vi har fremmet et urealistisk forslag.

I motsetning til Senterpartiet, som tidlig meldte seg ut av skolestrukturdebatten, har Gran Høyre hele tiden stått fast ved at vi ønsker å basere vår holdning på fakta. Vi avventer derfor den informasjonen som skolestrukturutvalget legger frem. Vi har derfor både bedt om en utredning av kostnadene ved det sk. null-alternativet og det motsatte ytterpunktet - 5 nye skoler. Vi har også signalisert at vi trolig havner et eller annet sted mellom disse løsningene, men vil legge kunnskapen vi får gjennom skolestrukturarbeidet til grunn for vårt syn.

Allerede i mars foreslo Vidar Woldengen å få på bordet tall som viser hva null-alternativet vil koste. Dessverre ønsket verken komiteen eller administrasjonen å utrede dette, og vi har derfor enda ikke noen tall som viser disse kostnadene. Selv om man velger å opprettholde alle skolene som er i kommunen i dag, uten å bygge noe nytt, er ikke dette heller gratis. Det vil kreve betydelige investeringer å få skolene opp på en standard som gjør at de oppfyller kravene i nye læreplaner. Skolene har meldt inn sine behov til kommunen, og det fremgår her at de fleste skolene mangler spesialrom til musikk, sløyd, skolekjøkken, naturfag osv. Videre mangler de fleste skolene allrom.
F.eks. melder Solvang skole om behov for nybygg, større uteområder og bedre arbeidsplasser for lærere. Skolen trenger i tillegg skolekjøkken, mer hensiktsmessig rom for 1. klasse og et rom hvor IKT-utstyr kan stå permanent oppkoblet. Fra de fremlagte budsjettforslagene for 2007 vet vi at det allerede ligger inne 57 millioner for nybygg og ombygging av Trintom skole.

Alm legger i sin raljering opp til et ufint retorisk spill, og, må man anta, mot bedre vitende. Dette kan jo fremstå som noe merkelig når han i samme innlegget beklager avisen Hadeland for å gjøre det samme. Selv om Senterpartiet utad ikke har vært spesielt interessert i skolestrukturarbeidet og komiteens konklusjoner, regner jeg jo med at Alm holder seg oppdatert med hva som skjer i komiteen, og at han derfor enkelt kunne gjort seg kjent med Høyres holdning. Vårt inntrykk er nemlig at Sps Anne Marthe Skari har deltatt aktivt i komitearbeidet og vært en viktig bidragsyter, og helt sikkert kan oppdatere partiets formannskapsmedlemmer ved behov.

Rune Meier
leder Gran Høyre

Ingen kommentarer: