22 oktober 2008

Ordføreres innledning til budsjett 2009

Fungerende ordførers forslag til budsjett for 2009 følger av den nettopp vedtatte kommuneplanmeldingen og er en videreføring av budsjettet som ble vedtatt for 2008 og politiske vedtak som er gjort i inneværende år.

 

Det fremlagte forslag vil ikke i sin nåværende form være noe dekkende budsjett for 2009 og økonomiplanperioden, men vil være et grunnlag for videre diskusjoner og vedtak i kommunestyret 11. desember. Forslaget viser allikevel en retning, og viderefører intensjonene i det politiske arbeidet som utføres i Gran kommune.

 

De økonomiske utsiktene for Gran kommune er relativt gode, og på grunn av lav gjeld har kommunen relativt stort handlingsrom. Økning i rammetilskudd gir allikevel ikke veldig store muligheter til frislipp, og det vil i årene fremover være nødvendig å identifisere områder for effektivisering og innsparinger for å kunne opprettholde dagens tjenestenivå og utvikle dette i ønsket retning.

 

Rune Meier – fungerende ordfører

 

Ingen kommentarer: