05 august 2009

PRESSEMELDING: Sikkerheten på Randsfjordfergen må holde mål!

Gran kommune har som reder for Randsfjordsfergen blitt pålagt å utbedre flere forhold rundt sikkerheten ombord.
 
Anne T Wøien går i dag ut i flere medier og kritiserer enkelte av disse påleggene som "pirk" - samtidig som hun overser andre pålegg. Det er tydelig at Wøien er feilinformert og kommer med uttalelser som vitner om uvitenhet ift. Randsfjordfergen. Sjøfartsdirektoratet har ved inspeksjon avdekket langt alvorligere mangler med Randsfjordsfergen enn manglende personvarslingsanlegg og redningsflåter, og jeg antar at Wøien uansett ser viktigheten av at de øvrige påleggene følges opp. I denne sammenhengen vil ikke det å kjøpe en ekstra redningsflåte eller å installere et personvarslingsanlegg utgjøre mer enn noen prosent av de totale kostnadene.
 
Behovet for en ekstra redningsflåte kan synes irrelevant, men selv om fergen ikke er mer enn 3 minutter fra land hjelper det lite dersom strømmen går og girene settes ut av funksjon, da kommer fergen ikke til land selv om det er 2 motorer. Alternativt kommer den til land i stor fart uten mulighet til å bremse. En brann i maskinrommet vil kunne være en slik situasjon.
 
Pålegget om redningsflåte er altså høyst relevant. Skulle man følge Wøiens tankerekke, burde det jo ikke være krav om redningsflåter i det hele tatt. En ekstra redningsflåte er også en dobbelt sikring dersom det skulle oppstå feil ved en av de andre flåtene, man er avhengig av å ha kapasitet til alle passasjerer og mannskap. I tillegg er flåtene til inspeksjon/overhaling en uke hvert år, og i disse 2 ukene har dagens flåter ikke kapasitet til alle fergens passasjerer.
 
Når det gjelder pålegget om personvarslingsanlegg så er det slik i dag at fergemannskapet ikke hører hverken tuting eller bjelle selv når den ene er i maskinrommet, noe som er en sikkerhetsrisiko. Dernest er det ikke gitt at passasjerene forstår at tuting i et lastebilhorn eller ringing i bjelle i en nødssituasjon, særlig ikke hvis mannskapet på dekk er i maskinrommet (som ikke er usannsynlig ved en kritisk situasjon).
Økonomisk betyr disse påleggene lite for Gran Kommune, og det er ikke tvil om at alle tiltak som går ut på å bedre sikkerheten på fergen er positive. Det er også en fordel at fergen holder en minst like god teknisk standard som direktoratets krav tilsier.
 
Skipskontrollen avdekket ved inspeksjon tidligere i sommer at pålegg ikke har blitt fulgt opp og/eller at Gran kommune feilaktig har rapportert pålegg som gjennomført. Sjøfartsdirektoratet har således ikke noe grunnlag for å anse Gran kommune som noen garantist for sikkerheten. 
 
Det er på viktig at helheten presenteres slik at det ikke bare er deler av info som kommer ut, selv om enkelte pålegg kan synes som regelrytteri. Uansett må både Sjøfartsdirektoratet og Gran kommune kunne stå inne for sikkerheten til de reisende og de ansatte ombord på fergen, og jeg ser ingen grunn til at Gran kommune ikke skal følge opp de pålegg de har fått.
 

Rune Meier
politisk nestleder i Oppland Høyre
varaordfører i Gran 
5. kandidat på Høyres stortingsvalgliste i Oppland

Ingen kommentarer: