11 april 2016

Gledelig forsvarsresolusjon på Høyres landsmøte #hlm16


Fotograf:Stian Norum Herlofsen /Forsvaret
Forsvaret sto i fokus på Høyres landsmøte sist helg. Ikke bare på grunn av at landsmøtet sammenfalt med at det er 76 år siden invasjonen 9. april 1940, men også fordi regjeringen jobber med en ny langtidsplan for Forsvaret, LTP, og skal legge denne frem for Stortinget i løpet av året. 

Høyre er forsvarspartiet i Norge, og i den inneværende regjeringsperiode har regjeringen allerede vist at de er villige til å satse på Forsvaret. I statsbudsjettet for 2016 ble bevilgningene til Forsvaret økt med 9,8 %, til 49,1 milliarder. Dog er mye av denne økningen knyttet til investering i kampfly med baser. 

Vi må være villige både til å øke ressursene til Forsvaret og til å prioritere tøft gjennom tiltak og investeringer som gir reell forsvarsevne, sa Høyreleder Erna Solberg i sin tale til landsmøtet. 

Møtet svarte da også opp med sin resolusjon hvor det står: "Høyre erkjenner at Norge befinner seg i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon enn på lenge, med et mangefasettert og komplisert trussel- og risikobilde. Militær aggresjon og brudd på folkeretten i hjertet av Europa, økt aktivitet fra terroristorganisasjoner og brutale terroranslag i våre naboland har endret det sikkerhetspolitiske landskapet i og rundt Norge." 

Videre at: "Høyre ønsker et moderne og helhetlig totalforsvarskonsept tilpasset dagens sikkerhetssituasjon. Totalforsvaret er avhengig av gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret, Politiet, Heimevernet og sivilsamfunnet."

Den viktigste avklaringen, som det var mye fokus på i media før landsmøtet, var hvorvidt Høyres landsmøte ville gjenta forpliktelsene etter NATO-møtet i Newport, Wales i 2014 om 2 % av BNP og 20 % investeringsandel. Det var enstemmig tilslutning til dette på landsmøtet, og i landsmøtet vedtok en forventning om at Regjeringen leverer en langtidsplan med finansiering slik at de siste langtidsplaners forvitring reverseres. 

Forsvaret har vært underfinansiert igjennom årtier. Høyre har nå vedtatt å arbeide hardt for at fremtidig struktur, oppgaver og tildelinger står i forhold til hverandre, samtidig som det økonomiske etterslepet rettes opp. 

Med resolusjonen Høyre vedtok på landsmøtet, er veivalget tatt. Høyre er fortsatt forsvarspartiet, og våre velgere kan fortsatt forvente at Høyre fortsatt vil sikre at Norge har et troverdig forsvar fremover.   .

Les hele resolusjonen her

Mine tidligere innlegg om Forsvaret og Heimevernet

Ingen kommentarer: