02 august 2007

Rushtidsavgift vil ramme Hadeland

En stor del av Hadelandskommunenes skatteinntekter kommer fra pendlere som jobber i Oslo. Hadeland er en storeksportør av både kontorpendlere som jobber i hovedstaden og håndverkere som jobber fast eller delvis i Oslo. Pendlergraden varierer mellom 20 og 40 prosent i de tre kommunene på Hadeland, og pendlere bidrar med betydelige høyere skatteinntekter til kommunene enn oss som jobber "på bygda". Det er en kjensgjerning at lønnsnivået i mange tilfeller er 20-30 % høyere i Oslo enn for tilsvarende jobb lokalt.

Når Senterpartiet og Liv Signe Navarsete nå varsler rushtidsavgifter inn til de store byene i Norge, betyr det i praksis at våre kommuner vil tape store skatteinntekter. Enten ved at folk som jobber i Oslo velger å flytte dit, eller ved at det blir mindre lønnsomt å pendle, og man finner seg dårligere betalte jobber på Hadeland.

Et minstekrav må være at rushtidsavgiften benyttes til å ruste opp kollektivtilbudet til omliggende kommuner, f.eks. med utbedring og dobbeltspor på Gjøvikbanen. Men, i Navarsetes tidligere uttalelser, er det kun tiltak i Oslo og Akershus, Oslopakke 3, som er sagt å kunne finansieres av køprisingen.

Høyre vil bruke gulrot fremfor pisk for å øke kollektivandelen. Rushtidsavgift rammer de som er avhengig av å få hverdagen til å gå rundt og de med dårlig økonomi, hardest. I tillegg rammes pendlere fra områdene som ikke omfattes av Oslopakke 3 spesielt hardt.

Høyre vil gi de reisende et bedre tilbud, blant annet ved å jobbe for økt frekvens på avganger og vi vil videreføre belønningsordningen for økt kollektivbruk i storbyene. Tiltak som gir mindre trafikk på veiene, mindre miljøutfordringer og bedre plass på veiene for de som ikke har valget mellom 3 busser, to t-baner, tog eller sykkel til jobb.

Og som gjør det mulig å fortsatt bo på "bygda".

Rune Meier, Høyre
Grans neste ordfører

Ingen kommentarer: