14 juni 2009

Friluftslivets utspørring av stortingskandidater 2009

Jeg har mottatt et spørreskjema i posten fra Friluftslivets fellesorganisasjon. Spørreskjemaet er ferdig frankert som et postkort, og det er meningen at man skal sende det i retur i posten.
Jeg ser ikke noen grunn til å dele mine meninger kun med de ansatte i Posten Norge, og velger derfor å svare på e-post, samtidig som jeg legger ut svarene mine på bloggen min, http://runemeier.blogspot.com/.

Noen av spørsmålene har jeg også problemer med å svare på ut fra de forutsatte kategoriene Helt enig, delvis enig og Uenig, men jeg har gjort et forsøk, og skriver heller litt utfyllende kommentarer der jeg ikke ser at kategoriene er dekkende. 

Link til spørreskjemaet: http://www.frifo.no/?WCI=file&WCE=939

Her er mine svar:
Inaktivitet er i følge Helsedirektoratet en vesentlig trussel mot folkehelsen og medvirker til at landets helseutgifter øker kraftig.
Friluftsliv utøves av 92% og er den viktigste kilde til fysisk aktivitet.
1) Jeg vil fremme fysisk aktivitet og styrke friluftslivet vesentlig i folkehelsearbeidet.
Svar: Helt enig

Nordmenn bruker tre gange så mye tid på friluftsliv som på idrett.
Samtidig mottar friluftslivet bare en brøkdel av hva idrett får i offentlig støtte, selv når kostnader til anlegg holdes utenom.
2) Jeg vil likestille friluftslivet med idretten, og øke den offentlige støtten til friluftslivet vesentlig.
Svar: Helt enig, allikevel vil det være for snevert å bare telle kroner og øre i en slik sammenligning. Friluftslivets egenart er jo i stor grad at det er "gratis", og at vi utnytter en natur, fjell og sjø som ikke har noen pris i seg selv. Men, dette regnestykket går ikke opp uten samtidig å se på verdien av disse områdene for eierne, og den økonomi vi må forsake for å sikre områdene for friluftslivet.

Undersøkelser viser at vi oppsøker naturen for å oppleve stillhet, ro og naturopplevelser
3) Jeg vil begrense motorferdsel i naturen til nyttekjøring
Svar: Delvis enig. I for stor grad legges det begrensning på motorferdsel ift. turisme og definisjonen av nyttekjøring har blit for snever slik den praktiseres av diverse fylkesmenn og miljøverndepartementet i dag. Nyttekjøringsbegrepet må derfor utvides til å inneholde incentiver til grunneiere og næringsliv til å opprettholde naturområder for fri ferdsel og friluftsliv, gjennom å samtidig la dem utnytte inntektspotensialet i den eiendom de har. 
4) Jeg vil jobbe for bedre tilrettelegging av naturopplevelser for funksjonshemmede og andre med spesielle behov.
Svar: Helt enig. Samtidig vil dette skape nye utfordringer i forhold til spørsmål 3.

Kun 10 % av Norge er igjen som villmarkspreget naturareal. Av verdens 20 høyeste fossefall finnes ni i Norge.De fleste av disse er utbygd.
5) Jeg vil bevare unike naturområder mot inngrep og ta vare på viktige naturkvaliteter og opplevelser
Svar: Helt enig.

Allemannnsretten er det fundamentale grunnlaget for friluftslivet, og sikrer fri ferdsen i utmark, på sjøen, i vassdrag og i strandsonen.
6) Jeg vil styrke allemannsretten.
Svar: Helt enig.
7) Jeg vil holde fast på byggeforbudet i strandsonen.
Svar: Delvis enig. I store områder i Norge vil ikke bygging i strandsonen medføre begrensninger i allemannsretten. I pressområder som Oslofjorden og langs sørlandskysten er forbudet viktig å holde fast på. 

Store kraftspenn skjemmer en rekke unike fjell- og naturområder.
Sjø- og jordkabling har falt vesentlig i pris, men er forsatt noe dyrere enn luftspenn.
Hovedforsyningslinjer utgjør bare en brøkdel av forbrukernes strømregning.
8) Jeg vil gi inn for sjø- eller jordkabling gjennom nasjonalt viktige landskaper.
Svar: Helt enig

Politikere er forbilder. Også livsstil er viktige signaler til samfunnet. .
9) Jeg vil delta på Stortingets skidag.
Svar: Helt enig - eller "ja", som kanskje ville vært et vel så bra svar her...
10) Jeg vil holde meg i form i stortingsperioden, bl.a. ved ofte å gå turer og oppsøke naturen.
Svar: Helt enig. Politikeryrket er krevende, med lange møterdager, store mengder papirer og mange seminarer og møter med usunn mat. Det vil kreve et overskudd som i alle fall jeg personlig får gjennom regelmessige løpeturer, skiturer og generelt høyt aktivitetsnivå.
11) Jeg vil fremme friluftslivet gjennom politiske debatter.
Svar: Helt enig. Men, det er ikke ensbetydende med at jeg stiller meg bak FRIFOs syn i alle saker.

Dato: 14. juni 2009
Sign: Rune Meier
Parti: Høyre
Fylke: Oppland

Ingen kommentarer: