15 april 2010

Hottentotteri om HRA?

Ole Strøm mener at det grenser til afrikansk udemokrati at jeg ønsker saken om aksjonæravtale i HRA opp igjen i neste kommunestyremøte. Årsaken er åpenbar, for hadde det vært et klart flertall bak hans syn, ville det jo bare være en fordel å for 3. gang få bekreftet at Gran ikke vil være med på en forlengelse. Men, denne saken er såpass spesiell, all den tid den ble avgjort ved ordførerens dobbeltstemme i et kommunestyre som ikke var fulltallig. Resultatet av avstemningen hadde ingenting med mitt opphold i Afrika å gjøre da vararepresentant stilte i mitt sted. Å trekke Afrika inn i denne saken er både usaklig og svært lite sjarmerende.

Når vi velger å be om å få saken opp igjen, benytter vi en demokratisk rett som er nedfelt i lovverket for å sikre mot at politisk ledelse skal kunne overkjøre folkevalgte organ. I inneværende periode er denne rettigheten til å be om at saker kommer opp igjen allerede benyttet av Gran Bygdeliste i Planutvalget. Det må også tas med i vurderingen her at selv om kravet for å ta opp saker på nytt kun er at man har 1/3 av kommunestyret bak kravet, var det i denne saken et flertall i kommunestyret, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som ber om at saken tas opp på nytt. Kommuneloven gir rettigheten, og det må være nettopp i saker med misforståelser/feil/uheldige utfall at det er riktig å bruke den.
Strøm har en god analyse av utviklingen innen renovasjonsnæringen i Norge og i Skandinavia, og jeg tror også at det vil skje mye i næringen også de neste årene. Samtidig vil ikke en  utvidet aksjonæravtale hindre HRA å inngå i større samarbeid eller på andre måter delta i en restrukturert bransje. Om Strøm mener at Gran kommune skal løse sitt renovasjonsbehov gjennom andre samarbeid enn HRA i løpet av de nærmeste årene, vil det selvsagt være spennende å høre hvor og hvem han vil inngå avtaler med. Det har så langt ikke vært noen forslag om alternativer til samarbeidet i HRA, og det er hevet over tvil at HRA er det mest effektive verktøyet for kommunal renovasjon for Gran kommunes innbyggere.

Gran Bygdeliste har så langt ikke sett noen problemer ved å velte kostnader for ineffektiv drift over på kommunens innbyggere. Hadde Strøm og hans kumpaner støttet forslag fra Høyre og Frp om økt bruk av konkurranseutsetting, fjerning av eiendomsskatt og lavere vann og kloakkavgifter, ville det kanskje vært enklere å akseptere en høyere renovasjonsavgift. Men når den kommer på toppen av resten, og strengt tatt er fullstendig unødvendig, er det med lett hjerte jeg ber om å få saken opp igjen.

Rune Meier
Gruppeleder, Gran Høyre

Ingen kommentarer: