28 juli 2006

Løgn, forbannet løgn og statistikk

Mark Twain sa en gang at ” Det finnes tre slags løgn: løgn, forbannet løgn og statistikk”. Brukt feil (eller riktig, alt ettersom man ser det), vil det aldri være noe problem å få statistikken til å vise akkurat det man ønsker å få frem.

Således kan Øyvind K. Myhre fortelle Hadelands lesere (27. juli) at elevene på Gran blir snytt for 2 PC’er hver i året – sammenlignet med elevene i Oslo. Det han glemte å si, er at korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev i Oslo faktisk er 4 000,- lavere enn i Gran. Derimot bruker skolene i Oslo 22 000,- mer enn Gran på vedlikehold og transportkostnader og summen av dette, blir helt korrekt at Oslo-skolene koster 18 000,- mer pr. elev. Elevene i Gran har i tillegg flere PC’er enn elevene i Oslo. Også disse tallene står på skoleporten.no, og kunne sikkert vært nyttig informasjon å ta med, hvis man først skal sammenligne.

Tallene på skoleporten er riktignok fra 2004, så det er vanskelig å vite om de fortsatt er gyldige, dessuten er en av svakhetene til KOSTRA (som tallene på skoleporten er hentet fra), at det ikke er noen 100 % felles definisjon på hvilke kostnader som er regnet inn, og at det derfor kan være vanskelig å sammenligne. At skoleporten.no som sammenligningsgrunnlag mellom kommuner ikke holder mål statistisk, gjorde jeg et poeng av sist, men allikevel bruker Myhre tallene som om de skulle være eksakt vitenskap. Det vil jeg fortsatt advare mot – spesielt etter at den rød-grønne regjeringen og Øystein Kåre Djupedal har lagt ned forbud mot å legge ut resultatene fra skolene på skoleporten.

På den andre siden, det er merkelig at Myhre fullstendig unnlater å kommentere det som faktisk er vitenskap, nemlig Thomas Nordahls forskningsresultater. Hvorvidt Nordahl er verdt saltet i såret, eller andre steder, må man anta at kan leses ut fra at hans forskning faktisk blir publisert, og at NOVA stiller seg bak den. Han kan sikkert også bekrefte at foreldrenes utdanningsnivå har betydning for kunnskapsnivået, på samme tid som han kan fortelle at flere andre faktorer, for eksempel store innslag av fremmedkulturelle elever eller elever med dårlige sosiale nettverk også påvirker. Men, jeg tviler på at Myhre ville høre på ham uansett.

Det har uansett lite for seg å diskutere ansvaret for situasjonen i skolen i Gran med meg. Jeg er enig med Myhre i at den politiske ledelsen i Gran ikke har har forvaltet skolen godt nok. Det er ikke Høyre, men Gran Arbeiderparti, med støtte av SV og Senterpartiet, som har styrt i kommunen siden sammenslåingen i 1964. Det er de som har gjennomført endringene i kretsgrenser, som iht. Myhre skaper problemer i skolene, og det er samme parti som nå vil gjennomføre en strukturendring, uten å kunne legge frem dokumentasjon på hvorfor. Det er den saken jeg har fremført, og det kan vi gjerne diskutere. I motsetning til AP, SV og Senterpartiet, mener Høyre at ressursene til en bedre skole i Gran kan finnes andre steder enn gjennom sammenslåing av skoler, og vi har vist dette gjennom våre budsjettforslag gjentatte ganger.

Og, jeg hadde, helt korrekt observert, sammenlignet tallene for læringsutbytte i stedet for tallene for læringsmiljø. Jeg, og Høyre, mener det viktigste med skolen er læringen, ikke væringen. Om elevene går ut av skolen som gode demokrater, men uten å kunne lese, mener jeg nemlig at skolen har feilet.

Rune Meier
leder Gran Høyre

Ingen kommentarer: