09 januar 2007

Høyres innlegg på folkemøtet på Bjoneroa

Høyres innpill til kapittel 4.4 - Arbeidsplasser og næringsutvikling

En forutsetning for ytterligere vekst i Gran vil være at det etableres nye arbeidsplasser som gjør at flere kan jobbe i nærhet til hjemmet. En slik økt etablering vil også medføre innflytting og innpendling til kommunen fra regionene rundt - hovedsaklig Gjøvik/Toten/Land, Nittedal og Ringerike. Etablering av arbeidsplasser skjer både gjennom at nye bedrifter etableres, og gjennom at eksisterende virksomheter utvider sitt behov for ansatte.

Grans fortrinn
Gran kommune har flere fortrinn som gjør at kommunen kan tiltrekke seg investeringer og arbeidsplasser. Vår sentrale beliggenhet og nærheten til Oslo og Gardermoen er det viktig å utnytte. Gjennom ny RV 35 har Gardermoen kommet "nærmere", og den sterkt forsinkede "Gardermo-effekten" gjør at vi stadig kan lese i avisene om et høyt aktivitetsnivå og ønsker om etableringer i Gran sentrum, Mohagen og Brandbu. Videre har Gran et betydelig lavere kostnadsnivå enn Oslo og Akershus, både når det gjelder levekostnader og tomtepriser. Dette gir igjen et lavere lønnsnivå - noe som gjør at bedrifter kan velge å etablere arbeidsplasser i vår kommune fremfor f.eks. Oslo eller Romerike. Gran kommune har også full barnehagedekning, gode kulturtilbud og en god skole – alle gode argumenter for å trekke folk til kommunen.
Den innsatsen som frivillige organisasjoner, det vi i Høyre kaller ”det sivile samfunn”, bla. representert gjennom Forum Bjoneroa, gjennom korps, idrettslag og andre foreninger nedlegger for utvikling og styrking av det lokale engasjementet, har også svært stor verdi. Gjennom sitt arbeid har Forum Bjoneroa blant annet fått bredbånd til Bjoneroa.

Konflikter mellom næringer
I de fleste debatter om etableringer, utbygging og utvikling i Gran kommune står debatten om arealer. Her har ofte landbruket stått på den ene siden, mens andre virksomhetstyper har hatt behov for økt areal og vekstmuligheter. Landbrukets betydning som næringsgrunnlag på Hadeland og i Gran må ikke undervurderes. Allikevel ser vi en utvikling hvor landbruket tilbyr færre og færre arbeidsplasser, og hvor det vil være unaturlig å kun prioritere landbrukets behov. Spesielt i sentrumsnære strøk og i etablerte industri- og boligområder må det legges opp til at landbruket må vike plassen i større grad.
Dette gjelder også i saker som gjelder nødvendig infrastruktur som næringsområder, skoler og vei, også RV 4.

Bioenergi
Mulighetene med økt bruk av bioenergi må videreutvikles. Bioenergi representerer store muligheter som Høyre ønsker å ta i bruk: - tilleggsinntekt og sysselsetting i jord- og skogbruksproduksjon- bidrag til kulturlandskapspleie- CO2-nøytral energi-/drivstofforsyningNorge ligger dessverre langt bak Sverige på dette området. Sverige reduserer sine CO2 utslipp ikke minst takket være at de erstatter konvensjonell olje både i oppvarming av bygningsmasse og som drivstoff med bioenergi og bioetanol/biodiesel.

Pendling
Store deler av arbeidsstyrken i Gran kommune pendler til Oslo og Gardermoen. I tillegg har håndverkere fra Hadeland en stor andel av sine oppdrag "innover". For landbruksnæringen er brøyting og veivedlikehold en ekstra inntekstkilde i vinterhalvåret. Pendlingen er ikke et problem i seg selv, og pendlerne bidrar jevnt over med større skatteinntekter til kommunen enn gjennomsnittet. Det vil også i fremtiden være viktig at Gran kommune jobber for å tilrettelegge for at pendlerne kan fortsette å bo her, gjennom forbedret infrastruktur, veier og jernbane, mer fleksible løsninger i barnehager og SFO.

For en del oppfattes allikevel pendlingen som byrdefull. Det er viktig å ha et fungerende lokalt arbeidsmarked som gjør at pendlerne også har en mulighet til å finne interessante jobber i Gran.
Eiendomsskatt og offentlige avgifter
Eiendomsskatt og høye offentlige avgifter bidrar til å redusere Grans fortrinn som "billig" for nyetableringer. Det vil derfor være et klart mål for Høyre å holde kostnadene nede gjennom å fjerne eiendomsskatten, og jobbe for lave offentlige avgifter.

Kommunalt ansvar å drive en aktiv næringspolitikk?
For Gran Høyre er det unaturlig at kommunen skal drive en utstrakt aktiv næringspolitikk. Vi har liten tro på f.eks. kommunale utviklingstilskudd, offentlig deleierskap i nyetableringer eller kommunale høyrisikokapitalfond for å lokke virksomhet til kommunen. Det er derimot kommunens oppgave å føre en politikk som legger til rette for at mennesker, virksomheter og institusjoner kan virke og skape verdier for seg selv og for samfunnet.

Hvordan kan kommunen samarbeide med næringslivet for å bli en mer næringsvennlig kommune?
Vi ser kommunens primære oppgave som å legge til rette for utvikling, ved å stille arealer og infrastruktur til rådighet. Videre vil vi at Gran kommune skal ha en ”Ja”-holdning i forhold til nyetableringer og en positiv holdning hvor vi ser etter mulighetene ikke hindringene.
Hvordan kan kommunen legge til rette for næringsetableringer?Ungt Entreprenørskap og elevbedrifter kan vise ungdommen hva som finnes av spennende muligheter og arbeidsplasser på hjemstedet. Dette kan føre til at flere bosetter seg på hjemstedet etter endt utdanning. Denne ordningen senker terskelen for å realisere sine drømmer gjennom å starte bedrift for seg selv.

Hvilken type arbeidsplasser bør kommunen arbeide for å tiltrekke seg?
Kommunen bør heller ikke ha et alt for aktivt forhold til hva de enkelte virksomhetene driver med - selvsagt innenfor lovens grenser.

Bør bestemt næringsvirksomhet lokaliseres til bestemte områder?
Det bør ikke være politiske vurderinger som ligger til grunn for f.eks. salg av tomter, men disse bør omsettes i et fritt marked til høyeste bud. Allikevel er det viktig å unngå etablering av tungindustri og arealkrevende bedrifter i sentrumsnære strøk.

Om planens kapittel 7

I sitt forslag til kommunebudsjett for Gran, fjerner Høyre eiendomsskatten i Gran kommune! Samtidig som vi gir mer penger til skolen, barnevernet og pleie og omsorg og en rekke andre tiltak.
I Høyres budsjettforslag er det også lagt inn støtte til forebyggende arbeid mot rus blant barn og unge, opprettholdelse av biblioteket i Bjoneroa og vi har også gått i mot å legge ned helsestasjonstjenesten for de unge.

Hvordan kan vi på denne måten øke tjenestetilbudet og gi bedre service til kommunens innbyggere, når ordføreren og Senterpartiet – som i valgkampen lovte å fjerne eiendomsskatten - sier at vi må ha eiendomsskatt i hele kommunen?
Høyre mener at det er mulig å kutte eiendomsskatten med å se på utgiftssiden. Vi ønsker å redusere kommunens administrasjon med 10-12 stillinger i løpet av 2007. Det er en effektivisering på under 2 prosent, og vil trolig kunne dekkes inn uten oppsigelser. Vi ønsker en ”JA-holdning” i kommunens saksbehandling og en mer positiv holdning til effektivisering og konkurranseutsetting.

Videre ønsker vi å selge kommunale eiendommer som kommunen ikke trenger. Vi ønsker også å konkurranseutsette noen av de virksomhetsområdene hvor Gran kommune over lengre tid ikke selv har greid å levere effektivitet og kvalitet.

Gran Høyres budsjettforslag for 2007 gjøres opp med et overskudd i på ca. 1,5 million. For årene fremover ønsker Høyre at kommunens budsjetter bør ha et overskudd i denne størrelsesordenen. Dette gir trygghet for at kommunen også i fremtiden vil ha kapasitet til å gi tjenester til sine innbyggere og prioritere å bygge ut et godt tjenestetilbud. Også uten eiendomsskatt.

Ingen kommentarer: