05 november 2009

Gran Frp og Gran Høyre legger frem eget budsjettforslag

Frem til mandag 2. november var Gran Frp og Gran Høyre en del av flertallet bak ordførerens budsjettforslag, fremlagt av Gran Bygdeliste. Etter at Bygdelisten valgte å bryte dette samarbeidet gjennom å bestemme seg for å beholde eiendomsskatten i Gran uendret resten av perioden, har Gran Frp og Gran Høyre valgt å legge frem et eget budsjettforlag, basert på ordførerens opprinnelige forslag, med noen endringer som trekker det mer i den retningen vi ønsker at Gran kommune skal gå.

Basert på ordførerbudsjettet

Siden budsjettforslaget langt på vei så langt baserer seg på ordførerens forslag, vil vi ikke i fremleggelsen gå inn på å begrunne det opprinnelige ordførerforslaget, da dette er redegjort for tidligere. Vi vil derfor fokusere på endringer som er foretatt.


Videre er det slik at det er stilt spørsmål til kommunens administrasjon rundt investeringsbudsjettet og knytning mot driftsbudsjettet. På grunn av at det ikke finnes en slik knytning i de fremlagte regneark og maler, er det ikke foretatt vesentlige endringer i renteutgifter basert på våre foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet. Dette forventes å kunne justeres inn i en endelig og komplett budsjettmodell, og vil medføre ytterligere overdekning i det fremskrevne budsjettet, da vi også vil redusere investeringsnivået ift. ordførerbudsjettet.

Prioriteringer:

Det er en vesentlig prioritering i vårt forslag at det gjennomføres en betydelig bedre budsjettdisiplin og -kontroll enn hva som er tilfelle i Gran kommune i dag. Vi har tillit til at rådmannen og økonomisjef etter høsten 09 har etablert et erfaringsgrunnlag som skulle tilsi at vi i 2010 vil kunne følge de oppsatte budsjetter på en bedre måte.


Gran Frp og Gran Høyre har et ønske om at Gran kommune skal være en kommune med vekst og som evner å trekke til seg nye innbyggere. Vi har derfor prioritert satsing på IKT i skolen og satsing på lag og foreninger for barn og unge. Vi ønsker at kulturskolen fortsatt skal være et tilbud til alle. I tillegg fjernes eiendomsskatten helt i Gran, og vi foretar også en reduksjon i gebyrene på selvkostområdene innen V/A på 1,5 millioner – en total skatte- og avgiftsreduksjon på 6 millioner kroner.


Rune MeierIngen kommentarer: