25 august 2011

Hadelandskommunen

I et lite land som Norge trenger vi ikke fylkeskommuner eller region er. Det er nok byråkrati som det er. Kommunen er grunnmuren i det lokale folkestyret og representerer nærhet, tilhørighet, trygghet og mulighet for innflytelse for oss som bor her. Dagens kommunestruktur er formet i en annen tid og tar ikke hensyn til dagens bo-, arbeids-, handels og kommunikasjonsmønstre og tar ikke inn over seg de nye oppgavene og utfordringene som Samhandlingsreformen gir.


Gran og Lunner er to kommuner som hver for seg kan bli for små til å kunne levere god nok kvalitet i tjenestene, og Gran Høyre har derfor programfestet at vi vil jobbe for å slå kommunene sammen til den nye kommunen Hadeland. I en større kommune vil vi kunne etablere solide fagmiljøer og unngå bruk av udemokratiske interkommunale samarbeid uten folkevalgt styring.


Vi i Høyre mener fylkeskommunens oppgaver kan overtas av kommunene og at vi på sikt også kan overta enkelte statlige oppgaver – noe Samhandlingsreformen legger opp til. Derfor vil vi arbeide videre for at fylkeskommunen legges ned i neste stortingsperiode.


Inntil det skjer, anser jeg at Gran og Hadeland kan leve godt med dagens tilknytning til Oppland.

Rune Meier
Gran Høyres ordførerkandidat

Ingen kommentarer: