18 november 2011

Søndre Morstadgutua

Reguleringsplan for samlokaliserte nødetater
Eiendomsretten står sterkt i vårt land og er viktig for det demokratiet vi alle er glade i. Det er en klar sammenheng mellom de land som har stor respekt for eiendomsretten og de land hvor innbyggerne opplever at det eksisterer et reelt demokrati.

Ekspropriasjon er et sterkt inngrep i eiendomsretten og misbruk vil være en trussel mot demokratiet. Det er derfor av stor viktighet at oreigningsinstituttet ikke misbrukes og at tiltakshaver først søker å komme til enighet med grunneier.

Det er ikke min oppfatning at Gran kommune ved Rådmannen har forsøkt å komme grunneiere og rettighetshavere tilstrekkelig i møte i denne saken.

PU har heller ikke vært på befaring i denne konkrete saken, selv om mange av diskusjonene primært handler om subjektive vurderinger av lokale forhold.
I stedet anses rettighetshavere som vriene og vanskelige, for å ha sovet i timen og for å bringe inn forhold som er uvesentlige for saken. Dette tyder i det minste på at Gran kommune har et betydelig forbedringspotensiale når det kommer til dialog med oppsittere og å forklare konsekvenser av vedtak i saker som skal til behandling.
Ut fra dette kan ikke Høyres kommunestyregruppe støtte bruk av ekspropriasjon i denne saken. Vi ønsker i stedet å pålegge rådmannen å søke å komme til enighet med grunneierne, og samtidig oppfordre til at kommune er mer imøtekommende dersom tilsvarende saker oppstår i fremtiden.

Ingen kommentarer: