15 mai 2012

Statsansatte gartnere eller selvstendig næringsdrivende bønder?

Noen spørsmålstillinger er viktigere enn andre, også når det gjelder landbrukets fremtid. Etter de siste dagers brudd i jordbruksforhandlingene og dagens brødaksjoner mot butikker og mel-leverandører, kan det nok en gang se ut som om de politikerne som bøndene ved valget den gang valgte å anbefale oss å stemme på ikke leverer. Årets jordbruksoppgjør ser ut til å følge malen fra de siste årenes oppgjør - bondeorganisasjonene krever et høyt beløp og møtes med et skambud på litt under halvparten fra regjeringen. Etter noen uker kommer man til å lande et sted midt i mellom og både regjeringene og bøndene kommer til å være mellomfornøyde. Men i mellomtiden kan jeg og andre kommentere.Det er ikke tvil om at Norge er tjent med aktiv gårdsdrift og mitt utgangspunkt er at bonden skal kunne leve av sitt arbeid som bonde. Høyre vil ha et livskraftig landbruk basert på den enkelte bondes sunne vurdering, beslutning og drift. Bonden må slippe byråkratiets overprøving av egne strategier og må gis muligheter til å utnytte eiendommens potensiale. Høyre ønsker at så mye som mulig av landbruksarealet må være i drift. Om dette resulterer i flere eller færre gårdsbruk, vet jeg ikke.


Vi ønsker et moderne og vitalt landbruk og vil legge opp til langsiktige rammer som gir næringen mulighet til en forsvarlig rekruttering, avlønning og avkastning på̊ investert kapital. Samtidig vil vi føre en landbrukspolitikk som opprettholder dagens selvforsyningsgrad av landbruksprodukter.

Det gjennomsnittlige inntektsnivået i jordbruket er i dag på under halvparten av gjennomsnittlig lønnsnivå i Norge. Det er et tegn på at jordbruket ikke vil kunne tiltrekke seg den kompetanse og ha den livskraft som næringen burde. Næringen må snarest dereguleres for å skape muligheter. Norsk jordbruk er blitt utarmet gjennom politisk regulering og overstyring i mange år.Bonde- og Småbrukarlaget ønsker seg en opptrappingsplan over 4 år for at norske bønder får samme inntektsnivå som gjennomsnittlig lønnsnivå i Norge Det tror jeg er urealistisk, da det vil stille for tøffe krav til den enkelte bonde. Høyre vil imidlertid skape en offensiv landbruksnæring med muligheter for god inntektsutvikling gjennom deregulering og styrket eiendomsrett.
Nå kan det se ut som om bondeorganisasjonenes svar på dette er at de ønsker å bli 100 % statsansatte og finansiert over statsbudsjettet.Høyre vil at jordbruksavtalen skal følge budsjettåret og at forhandlingene kommer i forkant av statsbudsjettet. Men enda viktigere, vi vil ha en næring som gir den selvstendige bonde muligheter og redusere avhengigheten av Staten. Jeg vil ikke la stolte og selveiende bønder bli statsansatte gartnere i fremtiden.


Jeg som er så heldig å bo og virke i et av Norges vakreste kulturlandskap er helt sikker på at vi skal ha et livskraftig jordbruk i Norge i fremtiden. Høyres landbrukspolitikk er med på å sikre dette.

Ingen kommentarer: